درباره دکتر کیوان خسروی فرد

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

فارغ التحصیل رشته ی تخصصی جراحی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان فارابی)

فارغ التحصیل رشته ی فوق تخصصی ترمیمی و زیبایی و اکولوپلاستیک از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان شهید لبافی نژاد)

فارغ التحصیل رشته ی فوق تخصصی اربیت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان شهید لبافی نژاد)

فارغ التحصیل رشته ی فوق تخصصی استرابیسم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان شهید لبافی نژاد)